Warunki korzystania z serwisu Plag.pl

Ostatnia aktualizacja 20 sierpnia 2015 r.

Niniejszy dokument wyjaśnia warunki korzystania z serwisu plag.pl. Korzystając z plag.pl, zgadzasz się
na poniższe warunki, które jednocześnie stanowią prawnie wiążącą umowę pomiędzy Użytkownikiem a plag.pl.

Plag.pl może zmienić warunki w dowolnym czasie, według własnego uznania, poprzez aktualizację strony. Użytkownik powinien co pewien okres sprawdzać tę stronę, by sprawdzić, czy nie została zaktualizowana. Użytkownik nie może korzystać z serwisu plag.pl, jeśli nie akceptuje poniższych warunków.

O Warunkach korzystania z serwisu

Plag.pl nie gwarantuje, że produkty i usługi oferowane przez serwis są przeznaczone dla każdej grupy odbiorców, a także, że mogą być pobierane poza granicami Stanów Zjednoczonych. Dostęp do serwisu może nie być legalny dla niektórych osób oraz w pewnych jurysdykcjach. Plag.pl nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty finansowe, roszczenia lub szkody doświadczone przez Użytkownika z tytułu bezprawnego lub niestosownego używania materiałów. Użytkownik korzysta z serwisu na własną odpowiedzialność.

Wszelkie kwestie prawne i roszczenia związane z korzystaniem z plag.pl będą regulowane i rozpatrywane wyłącznie przez litewskie ustawodawstwo i sądownictwo. Używając serwisu plag.pl, jego produktów oraz usług, Użytkownik bezwzględnie wyraża zgodę na zrzeczenie się wszelkich zastrzeżeń w tym zakresie oraz zgadza się na indywidualne postępowanie sądowe.

Jeśli którekolwiek z postanowień Warunków zostanie uznane za nieważne, nie wpłynie ono na ważność pozostałych postanowień, które to pozostaną w mocy i będą wykonalne.

Zrzeczenie się przez plag.pl egzekwowania jakiegokolwiek postanowienia Warunków korzystania, nie oznacza zrzeczenia się lub odstąpienia od egzekwowania wykonania postanowienia w przyszłości. Niepodjęcie natychmiastowych działań ze strony plag.pl nie oznacza zaniechania działań.

Powyższe Warunki korzystania oraz Polityka prywatności serwisu stanowią całość porozumienia między Użtkownikiem a plag.pl

Korzystanie z plag.pl

W ramach korzystania z serwisu plag.pl, Użytkownik może być zobowiązany do podania danych osobowych i kontaktowych. Użytkownik zobowiązuje się aktualizować swoje dane tak, aby każda informacja była poprawna i zgodna ze stanem faktycznym.

Użytkownik zgadzając się na Warunki korzystania, musi również zaakceptować wszystkie zasady Polityki prywatności plag.pl, jak i obowiązujące przepisy i regulacje prawne dotyczący przechowywania i kontroli danych. Niespełnienie tego warunku lub podejrzenie o to, może skutkować, w najlepszym wypadku, zawieszeniem lub odmową dostępu Użytkownika do serwisu. Plag.pl zastrzega sobie prawo do odmowy dostępu do serwisu każdemu według własnego uznania, bez jakiegokolwiek powodu, jednocześnie nie naruszając postanowień Polityki prywatności.

Użytkownik może korzystać z serwisu plag.pl jedynie za pomocą oferowanego interfejsu i stosując się do zaleconych wskazań. Dostęp do serwisu plag.pl oraz jego produktów i usług za pomocą zautomatyzowanych środków, takich jak skrypty i roboty indeksujące, jest niedozwolony.

Serwis oraz zawartość strony plag.pl są chronione prawami do własności intelektualnej. Usuwanie praw autorskich lub innych praw własności zawartych w plag.pl, a także ich kopiowanie, są zabronione. Korzystanie z serwisu plag.pl, jego produktów lub usług, nie powoduje przekazania Użytkownikowi żadnych praw do własności ani praw do własności intelektualnej. Sprzedaż, modyfikacja, powielanie i rozpowszechnianie treści dostępnych na plag.pl są dozwolone wyłącznie serwisowi plag.pl. Zezwolenie na wykorzystanie treści należących do plag.pl można uzyskać kontaktując się mailowo z obsługą serwisu, pisząc pod adres: [email protected]

Zwrot pieniędzy

Wszystkie usługi są świadczone bez żadnej gwarancji. Plag.pl nie jest zobowiązany do wydawania zwrotów ani zwrotów dla użytkowników. Użytkownicy powinni korzystać z usługi na własne ryzyko.

Przesłane dokumenty

Przesłane dokumenty lub treść (dane) są przechowywane na naszych serwerach i wyrywkowo porównywane z internetową lub wewnętrzną bazą danych. Użytkownikowi przysługuje pełne prawo do usuwania dokumentów z naszych serwerów. Przesłane dokumenty nie mogą być brane pod uwagę podczas analizowania dokumentów przez innych Użytkowników, bez zgody Użytkownika.

Odpowiedzialność i ubezpieczenie

Dokładamy wszelkich starań, aby błędy się nie zdarzały, jednak bywa, iż ma to miejsce, dlatego korzystasz z tej strony na własne ryzyko. Nie dajemy żadnej gwarancji co do dokładności lub niezawodności produktów i usług oferowanych przez plag.pl, lub co do konsekwencji wynikających z korzystania z naszego serwisu. Jeśli znajdziesz błąd w działaniu strony, prosimy, daj nam znać.

Możemy dokonać zmian na plag.pl w dowolnym czasie i bez powiadomienia Użytkownika.

Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, zmiany lub korupcję w przekazywanej treści. Nie gwarantujemy, że plag.pl będzie działać bezproblemowo lub, że nasz serwer będzie wolny od wirusów komputerowych lub innych błędów. Jeśli korzystanie z plag.pl powoduje konieczność naprawy lub wymiany sprzętu lub danych, Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za ponoszone koszty.

Plag.pl może wyświetlać treści należące do stron trzecich, w tym linki do zewnętrznych stron internetowych. Wyłączną odpowiedzialność za udostępnienie materiału ponosi podmiot udostępniający. Plag.pl może taki materiał przejrzeć, usunąć, odmówić wyświetlania go w ogóle, lecz nie ma obowiązku zrobienia tego. Plag.pl nie popiera emitowania ani nie jest odpowiedzialny za treści udostępniane przez strony trzecie, więc Użytkownik korzysta z dostępu do nich na własne ryzyko.

Prywatność

Dane osobowe Użytkowników są przechowywane i przetwarzane zgodnie z Polityką prywatności plag.pl. Musisz akceptować jej warunki, by móc korzystać z serwisu plag.pl.

Warunki korzystania z serwisu Plag.pl